Vállalkozói szerződés

 

Amely létrejött alulírott helyen és időben egyrészről

név:                        ____________________________              

székhely:               ____________________________              

képviselő:             ____________________________              

cégjegyzékszám: ____________________________               

adószám:             ____________________________              

mint Megrendelő (továbbiakban: megrendelő)

 

másrészről a

név:                       ForSolution Kft

székhely:             4002 Debrecen Olajfa utca 36/2

képviseli:             Szabó Zsolt ügyvezető

cégjegyzékszám: 09-09-032231  

adószám:             28950554-1-09  

bankszámlaszám:  10103434-60303900-01005005            

mint Vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó)

 

együttesen, mint Felek (a továbbiakban: felek) között az alulírott napon a következő feltételekkel.

 

1. Előzmény

...

2. A szerződés tárgya

2.1  ...

2.2. Vállalkozó a 2.1. pont szerinti szolgáltatásoknak a 3.3. pont szerinti teljesítési határidőben történő szerződésszerű szolgáltatását, illetve teljesítését vállalja.

3. A szerződés teljesítése

3.1. Vállalkozó a 2.1. pont szerinti feladatait a legjobb tudása szerint, a megrendelő igényeinek megfelelően és érdekei szerint, magas szakmai színvonalon köteles ellátni. 

3.2 Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés 2.1. pontjában felsorolt tevékenységek végzésére jogosult, továbbá, hogy az általa vállalt tevékenységek elvégzéséhez megfelelő képzettséggel és gyakorlattal rendelkező személyzettel, valamint anyagi-technikai eszközökkel rendelkezik.

3.3. A teljesítés befejezésének határideje:       _________________________                           

3.4. Vállalkozó köteles a megrendelőt előzetesen értesíteni, ha feladatnak a határidő­ben történő el­végzése előreláthatólag nem teljesíthető. Az értesítés elmaradásából származó több­letkárt a vállal­ko­zó köteles megtéríteni a megrendelő részére. Az értesítés azonban nem kötelezi a megrendelőt pótha­táridő vagy új határidő adására.

3.5. Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez szükséges munkálatokat a saját telephelyén és saját eszkö­zeivel végzi, kivéve, ha a Projekt sikeres megvalósításához szükséges tevékenység a Megrendelő telephelyén vagy más helyen történik. A vállalkozó határozza meg, hogy a 2.1. pont szerinti szolgáltatásokat saját munka­szervezetének mely tagjával teljesíti. Vállalkozó nem jogosult a szerződés teljesítése során alvállalkozók bevonására.

3.6. Megrendelő a jelen szerződés megkötésével egyidejűleg a vállalkozó rendelkezésére bocsátja a teljesítéshez szükséges in­formá­ciókat és dokumentációt. Amennyiben a megrendelő által a vállal­kozó rendelkezésére bo­csátott információ vagy dokumentáció nem elégséges, vagy a megrendelő által adott utasítás cél­szerűtlen, szakszerűtlen vagy nem kivitelezhető, úgy a vállalkozó, mint szak­cég e körülményekre köteles felhívni a megrendelő figyelmét. 

3.7. Vállalkozó által elvégzett 2.1. pont szerinti feladatokat megrendelő teljesítésigazolási jegyzőkönyvvel igazolja. A vállalkozó kötelezettséget vállal a megrendelő által számára átadott és vállalkozó által ellenőrzött eredménytermékek alkalmasságára, illetve szolgáltatások megfelelőségére. Az átadás során felmerült hiba esetén jegyzőkönyv felvételre kerül sor, mely alapján megrendelő gondoskodik annak javításáról, illetve javíttatásáról.

3.8. A teljesítésigazolás megtagadását a Megbízó köteles írásban indokolni.

3. 9. Amennyiben a teljesítésigazolás elfogadása és aláírása a Megbízónak felróható okból (pl. a Megbízó indokolatlan késlekedése) nem történik meg a teljesítésigazolás Megbízó általi kézhezvételét követő tízedik napig, azt úgy kell tekinteni, hogy a teljesítésigazolás elfogadása megtörtént, annak valamennyi jogkövetkezménye beállt és a Megbízó a teljesítést, a szolgáltatások szerződésszerűségét maradéktalanul elismerte, kifogással nem élt és jogfenntartást nem fogalmazott meg. A határidőt a Felek jogvesztőnek nyilvánítják.

3.10. Megrendelő jogosult a termékek, illetve szolgáltatások további mennyiségi és minőségi ellenőrzésére akár szakértői vagy megbízottai útján is. 

3.11. A teljesítés időpontja a tel­jesí­tésigazolás megrendelő általi kiállításának az időpontja.

3.12. Vállalkozó a jelen szerződés alapján nem válik a megrendelő munkaszervezetének részévé, nem jogosult a megrendelő munkavállalói részére utasítást adni. Vállalkozó a megrendelő részéről ki­zárólag a 6.5. pontban megjelölt személyek által, a 3.6. pont szerinti előírások érvényesítése mel­lett utasítha­tó. 

 

4. A vállalkozói díj, fizetési feltételek

4.1. A 2.1. pont szerinti feladatok teljesítéséért a vállalkozót bruttó ________________ Ft azaz __________________________ forint összegű vállalkozói díj illeti meg.

4.2. A 4.1. pont szerinti vállalkozói díj tartalmazza a vállalkozónak a teljesítéssel felmerült minden költségét és kiadását. Egyéb költségtérítésre nem jogosult.

4.3. Megrendelő a vállalkozói díjat a vállalkozó számlája alapján, a számla kézhezvételétől számított 3 napon belül köteles megfizetni a számlán feltüntetett 10103434-60303900-01005005 bankszámlára történő átutalással.

 

5. A szerződés hatálya

5.1. Jelen szerződés a megkötése napjával lép hatályba és a feladat teljesítéséig hatályos a szerződés 3.3. pontjával összhangban.

5.2. Megrendelő jelen szerződéstől jogosult bármikor elállni, kö­teles azonban a vállalkozó kárát megtéríteni, kivéve, ha az elállásra a vállalkozó szerződésszegése miatt került sor. 

5.3. Jelen szerződés megkötésével hatályát veszti a 2.1. pont szerinti feladatokra vonatkozó, minden más előző, a felek közötti együtt­mű­kö­désre vonatkozó írásos vagy szóbeli szerződés, megegyezés vagy ajánlat, kivéve ahol arra a jelen szerződés kifejezetten hivatkozik.

6. Együttműködés

6.1. Szerződő felek vállalják, hogy a szerződés teljesítése érdekében egymással fokozottan együtt­mű­ködnek, a szerződés teljesítése szempontjából lényeges tényekről egymást haladéktalanul tájékoz­tat­ják.

6.2. A jelen szerződés tárgyában nyilatkozattételre kizárólag a felek cégjegyzés­re jogosult kép­viselői jogosultak. 

6.3. A nyilatkozattételre jogosultak személyének esetleges megváltozásáról a felek előzetesen írásban és szóban is értesítik egymást.

6.4. Felek vállalják, hogy ha bármelyik fél ezt igényli, úgy soron kívül egyeztető megbeszélést tar­ta­nak, amelyen megfelelő szakemberrel és nyilatkozattételre jogosult képviselővel vesznek részt.

6. 5. A szerződés időtartama alatt a kapcsolattartók:

 

Megrendelő részéről kapcsolattartásra kijelölt személy: 

Név:    ___________________________

Tel:      ___________________________

e-mail: ___________________________

 

Vállalkozó részéről kapcsolattartásra kijelölt személy: 

Név:    ___________________________

Tel:      ___________________________

e-mail: ___________________________

 

7. Jótállás

7.1. Vállalkozó a szerződés hibátlan teljesítésére a 3.7. pont szerinti, - a megrendelő által teljesítésigazolás kiállításával elfogadott - teljesítéstől számí­tott egy év jótállást vállal. 

7.2. A Ptk. 248.§ (1) bekezdés értelmében a szerződés hibátlan teljesítéséért a vállalkozó (jótálló) felel, és a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A Ptk. (4) bekezdés értelmében a megrendelő a jótállási határidő alatt bármikor közölheti kifogását a vállalkozóval.

7.3. Vállalkozó jótállása kiterjed arra, hogy a jelen vállalkozási szerződés teljesítése során kizárólag olyan szoftvereket és egyéb szellemi alkotásokat használ fel, amelyeknek a szerzői vagy felhasz­ná­lói jogaival a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben rendelkezik.

7.4. Ha bárki harmadik személy a vállalkozó által szállított szellemi termékkel kapcsolatban szerzői vagy szabadalmi jogi igényt kívánna érvényesíteni a megrendelővel szemben, úgy a vállalkozó vállalja a megrendelő mentesítését az ilyen igények alól, feltéve, hogy a megrendelő kellő időben lehetővé tette a vállalkozónak az igény elhárítására irányuló eljárásban való részvételt, amelyre a vállalkozó kötelezettséget ezennel vállal.

 

8. Titoktartás

8.1. Mindkét fél köteles a jelen szerződés teljesítése során, illetve annak kapcsán a másik félről vagy a másik fél érdekkörében álló harmadik személyekről tudomására jutott üzleti titkot megtartani.

8.2. Mindkét fél a másik fél üzleti titkainak védelme érdekében köteles mindazokat az intézke­dé­seket megtenni, amelyek az üzleti életben általában elvárhatóak, továbbá ezen felül is mindazokat az in­tézkedéseket, amelyeket a saját üzleti titkaira vonatkozóan alkalmaz, így különösen a lopás elleni és az illetéktelen személyek hozzáférése elleni védelem területén. Ezen túlmenően is a szerződő felek kötelezettséget vállalnak, hogy a munkavállalóikkal, alvállalkozóikkal, megbízotta­ikkal és egyéb teljesítési segédeikkel a fennálló hatályos szerződéseiket a fenti kötelezettségek teljesíthető­sége érdekében szükség szerint módosítják, illetve a kötendő szerződésekben e kötelezettségeket érvényesítik.

8.3. Amennyiben bármelyik félnek tudomására jut, hogy a másik fél üzleti titkát bárki megsértette, arról a másik felet köteles haladéktalanul tájékoztatni.

8.4. Felek a 8.1.-8.3. pontok rendelkezéseit kötelesek a jelen szerződés megszűntét követően is ma­radéktalanul, határidő nélkül betartani. 

9. Szerződés módosítása, Szerződés megszűnése, Szerződésszegés, Teljesítés

9.1. Jelen szerződés kizárólag a felek egybehangzó akaratával és közös megegyezés útján, csakis írásban módosítható. E körben nyilatkozatot tenni, valamint a szerződés módosítását kezdeményezni mindkét fél esetében a jelen szerződés tekintetében a kötelezettségvállalásra jogosult személy jogosult.

9.2. Felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek kölcsönösen együttműködni egymással; a jelen szerződés módosítását igénylő körülményről kötelesek haladéktalanul tájékoztatni egymást.

9.3. Nem minősül a szerződés módosításának az, ha bármelyik szerződő fél nem él a szerződésben biztosított valamely jogával, vagy jogait a másik félre kedvezőbb módon gyakorolja. Az ilyen egyoldalú engedményekre a másik fél nem hivat­koz­hat.

10. Szerződés Megszűnése

10.1. Ezen határozott időtartamra kötött megállapodás a meghatározott időtartam elteltével megszűnik.

10.2. Ezen megállapodás Felek részéről a meghatározott időtartam eltelte előtt rendes felmondással nem szüntethető meg. 

10.3. A határozott időtartam lejártát megelőzően a megállapodás megszüntetésére 

  • a felek közös megegyezése alapján, írásban történhet. 
  • Vis major ok áll fenn.

10.4. Ha bármelyik fél a szerződés megszegését tapasztalja, úgy kezdeményeznie kell a szerződő felek közötti mielőbbi egyeztető megbeszélést. Az ilyen egyeztetésen a szerződő felek megfelelő, a szer­ződés tárgyában nyilatko­zattételre jogosult képviselővel kötelesek részt venni.

10.5. A szerződés megszegése esetén a sérelmet szenvedett fél a szerződésszegő felet rövid, de megfe­lelő határidővel felhívja a jogsértés megszüntetésére és szükség esetén orvoslására. Ettől csak ak­kor lehet eltekinteni, ha a jogsértés súlyos és nem orvosolható. 

10.6. Vállalkozó a szerződésben foglalt kötelezettségének a késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér fizetésére köteles. A kötbér összege a kötbérfizetési kötelezettség alapjául szolgáló esemé­nyenként és naponta a 4.1. pont szerinti vállalkozói díjának az 1 %-a, de legfeljebb a díj 50 %-a. A késedelmi kötbér maximumának elérésekor a megrendelő jogosult a jelen szerződéstől való elál­lásra vagy választása szerint rendkívüli felmondással élni. A megrendelő jogosult a kötbéren felül a jelen szerződés megsze­gésével okozott teljes kárának a megtérítésére.

10.7. A megrendelő a szerződésben foglalt kötelezettségének a késedelmes teljesítése esetén köteles a késedelem idejére a mindenkori jegybanki alapkamat másfélszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot fizetni.

10.8. Ha a vállalkozó hibásan teljesít és a hibát a megrendelő által a 9.2. pont értelmében írásban meghatározott megfelelő határidőn belül sem javítja ki, akkor hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles. A kötbér összege a 4.1. pont szerinti teljes vállalkozói díj 35 %-a. Ezen felül a megrendelő jogosult a jelen szerződéstől való elál­lásra vagy választása szerint rendkívüli felmondással élni. A megrendelő jogosult a kötbéren felül a jelen szerződés megsze­gésével okozott teljes kárának a megtérítésére.

10.9. Bármelyik fél jogosult a 10.4.-10.7. pontban meghatározott eseteken kívül a jelen szerződést választása szerint rendkívüli felmondással megszüntetni vagy attól elállni, ha a másik fél a jelen szerződés vagy a hatályos jogszabályok alapján fennálló lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi, feltéve, hogy a jogsértést a 10.4. pont szerinti felszólítás ellenére nem szünteti meg illetve nem orvosolja. A rendkívüli felmondás azonnali hatályú.

10.10. Ha a vállalkozót a jelen szerződés teljesítésében valamilyen előre nem lát­ha­tó, aka­ratán kí­vülálló és gon­datlansága vagy mulasztása terhére nem ír­ható ok (vis maior) akadá­lyoz­ná vagy kés­leltetné, a szóban forgó késedelemről haladéktalanul köteles a megrendelőnek írásban értesítést küldeni. Vis maiorra a vállalkozó csak akkor hivatkozhat, ha az arról való tudomásszerzést követően haladéktalanul értesíti a megrendelő kapcsolattartóját a Vis maior tényéről, okáról és valószínű időtartamáról.

10.11. A jelen szerződés értelmezése során bármely olyan esemény „vis maior”-nak minősül, amely az általa érintett fél aka­ra­tá­tól függetlenül következik be, és amelyet az érintett fél meg­előzni vagy el­hárítani kellő gondossággal nem tud. „Vis maior”-nak minősül továbbá feltét­le­nül a há­bo­rú, for­radalom, ellen­sé­ges­kedés, blokád, felkelés, lázadás, polgári engedetlenség, szál­lítási em­bar­gók, ter­mé­szeti csapások (pl. tűz, árvíz, járvány, földrengés, föld­csu­szam­lás, vi­har, vil­lám­­csa­pás), ka­ran­tén, sztrájk, bármelyik szerződő fél üzletszerű működését be­fo­lyá­soló vagy korlátozó ható­sági in­tézkedés. 

 

11. Egyéb rendelkezések

11.1. Ha a jelen szerződés valamely része akár a megkötésekor, akár később jogszabály kötelező ren­delkezésébe ütközne, és emiatt érvénytelennek minősülne, úgy a felek kijelentik, hogy a szerződés többi részét továbbra is érvényesnek tekintik. Az esetleg érvénytelen rész helyett azt a jogszabályt alkalmazzák – a szerződés egészével összhangban – amelyiknek rendelke­zései legközelebb állnak az esetlegesen érvénytelen részhez.

11.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv szabályai vonatkoz­nak.

11.3. A szerződő felek a jelen szerződésből eredő esetleges vitáikat megkísérlik egyeztetés útján ren­dezni. Ha ez nem vezetne eredményre, úgy bármely vita eldöntésére, amely a jelen szer­ző­désből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelme­zésével kapcsolatban a felek között keletkezik, a felek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó választott bíróság kizárólagos döntésének azzal, hogy a választott bíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el. A választott bíróság döntését végle­gesnek és végrehajthatónak elfogadják.

11.4. Felek kijelentik, hogy kellő felhatalmazással rendelkeznek a jelen szerződés aláírására és teljesítésére, a jelen szerződést a felek nevében aláíró személyek megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkeznek.

 

Jelen szerződést felek a dokumentum elolvasása, értelmezése, valamint gondos átvizsgálása után a meghatalmazott képviselőik útján, mint akaratukkal teljes mértékben összhangban állót, helybenhagyólag 2 eredeti példányban aláírták.

 

Debrecen, _________________

 

ForSolution Kft. 

Szabó Zsolt 

vállalkozó

___________________

___________________

megrendelő